An der Ouschtervakanz haten mir ganz vill verschidden Aktiviteiten. Meindes waren mir matt denen Klengen an denen groussen ob den Airtramp. Mir haten außerdem een immens flotten Schnupperdag mam Judo Club Mersch. Fir vill Kanner war et dei eischten Keier wou sie Judo ausprobeiert hun, an et huet hinnen alleguer gutt gefall!Densdes waren mir matt 35 Kanner ob Vianden an den Kloterpark. Mir haten Chance mam Wieder an hun zesummen e ganz flotten Metten gehat. Um Mettwoch sin mir matt 15 Kanner ob Noumer Reiden gangen. Des Aktivitéit koum immens gutt bei den Kanner un an wärt secherlech nachengkeier widerholl gin. Mir haten och eng Ekipp vun Fit Kanner Miersch dei um Völkerball-Turneier ( organiseiert vum Sportkrees Atert ) mattgemach hun. Hei hunn sie sech super geschloen!

 

 

 

 

Um leschten Dag vun eisen Aktivitéiten hun mir matt denen Klengen ganz vill Spiller ob Trottinetten gemach an zum Schluss een groussen Stroßeparkuer. Matt denen Groussen sin mir ob Ettelbreck an Hal klammen gang. Och hei war et fir baal all Kanner dei eischte Keier dass sie eng Klammwand erop geklomm sin. Sie kruten gewisen wei een mam Material emgeet an sie hun geleiert wei een aner Kanner sechert.