Programme 2017 / 2018

Kueren dei roud markeiert sin, sin voll.
Kueren dei orange markeiert sin, sin bal voll.
Mir hun fir all Kueren eng Wardelescht.

*Nemmen fir d'Kanner dei am Butzenhaus Rollingen ageschriwwen sin.
MR NW = Maison Relais Nic Welter             MR1 = Maison Relais Krounebierg

Méindes / Lundi
16:00 – 17:15 Minisport 1 5-6 Joer/ans (cycle 1)
16:00 – 17:15 Little Sport 1
3-4 Joer / ans (précoce)
Dënschdes / Mardi
14:00 – 14:45 Waasserspiller 1A
3-4 Joer / ans
15:00 – 16:00 Waasserspiller 2A 5-6 Joer / ans
16:00 – 17:00 Schwammen / natation
(pour non-nageurs)
6-8 Joer / ans
14:00 – 15:00 Schwammen / natation (pour nageurs) 8-12 Joer / ans (cycle 3+4)
15:00 – 16:00 Kampfsport 1 / sport de combat 1
7-12 Joer / ans
15:00 – 16:00 Danzen 1 / danse 1
4-6 Joer / ans
16:00 – 17:00 Danzen 2 / danse 2 4-6 Joer / ans
17:00 – 18:00 Danzen 3 / danse 3 7-12 Joer / ans
16:00 – 17:30 Multisport (+ MR1) 8-12 Joer / ans (cycle 3+4)
Mëttwoch / Mercredi
16:00 – 17:15 Little Sport 2
3-4 Joer / ans (précoce)
16:00 – 17:15 Airtramp 1
4-6 Joer / ans
17:15 – 18:15 Airtramp 2 7-12 Joer / ans
Donneschdes / Jeudi
13:30 – 14:15 Wasserspiller 1B 3-4 Joer / ans
14:15 – 15:15 Wasserspiller 2B
5-6 Joer / ans
14:00 – 15:00 Mini Sport 2
3-5 Joer / ans
15:00 – 16:00 Kampfsport 2 / sport de combat 2
4-6 Joer / ans
15:15 – 16:45 Multisport 7-12 Joer / ans
16:00 – 17:30 Turnen / gymnastique 5-7 Joer / ans
Freides / Vendredi
16:00 – 17:30 Spill a Sport (+ MR NW) 6-8 Joer / ans (cycle 2)
16:00 – 17:30 Airtramp 3
7-12 Joer / ans
17:30 – 18:15 Airtramp 6 4-6 Joer / ans
Samschdes / Samedi
10:00 – 11:00 Airtramp 4
4-6 Joer / ans
10:00 – 11:00 Baby Fussball 4-6 Joer / ans
11:00 – 12:00 Airtramp 5
7-12 Joer / ans
11:00 – 12:00 Baby Basket 4-6 Joer / ans