Kueren dei roud markeiert sin, sin voll.
Kueren dei orange markeiert sin, sin bal voll.
Mir hun fir all Kueren eng Wardelescht.  MR NW = Maison Relais Nic Welter          MR1 = Maison Relais Krounebierg 
Méindes / Lundi
16:00 – 17:15 Little Sport 1
Hal Basket Wisestrooss
3-5 Joer / ans
16:00 – 17:15 Spill a Sport 1
Hal Basket Wisestrooss
6-8 Joer / ans
17:30 – 18:15
Airtramp 1
Hal MR Nic Welter
6-8 Joer / ans
17:30 – 18:30
Le Parkour
Hall Omnisports Krounebierg
7-12 Joer / ans
Dënschdes / Mardi
14:00 – 14:45 Waasserspiller 1
Piscine Nic Welter 3-4 Joer / ans
15:00 – 16:00 Waasserspiller 2 Piscine Nic Welter
5-6 Joer / ans
16:00 – 17:00 Schwammen / natation
(pour non-nageurs)
Piscine Nic Welter 6-8 Joer / ans
14:00 – 15:00 Schwammen / natation
(pour nageurs)
Piscine Krounebierg 8-12 Joer / ans
15:00 – 16:00 Kampfsport 1 / sport de combat 1
Hal Basket Wisestrooss
7-12 Joer / ans
15:15 – 16:00 Danzen 1 / danse 1
Festsall (Nic Welter) 4-5 Joer / ans
16:00 – 17:00 Danzen 2 / danse 2
Festsall (Nic Welter) 5-6 Joer / ans
17:00 – 18:00 Danzen 3 / danse 3
Festsall (Nic Welter) 7-12 Joer / ans
16:00 – 17:30 Multisport (+ MR1)
Hal Omnisports Krounebierg
8-12 Joer / ans
Mëttwoch / Mercredi
16:15 – 17:00 Little Sport 2
Ecole Jean-Majerus
3-4 Joer / ans
16:15 – 17:15
Schwammen / natation
(pour nageurs)
Piscine Krounebierg
8-12 Joer / ans
16:00 – 17:15 Airtramp 2
MR Nic Welter
7-12 Joer / ans
17:15 – 18:00 Airtramp 3 MR Nic Welter
7-12 Joer / ans
17:30 – 18:30
Parents-Bébé
Hal Omnisports Krounebierg
1-2 Joer / ans
Donneschdes / Jeudi
13:30 – 14:15 Wasserspiller 3
Piscine Nic Welter
3-4 Joer / ans
14:15 – 15:15 Wasserspiller 4
Piscine Nic Welter 5-6 Joer / ans
14:00 – 15:00 Mini Sport 2
Hal Omnisports Krounebierg
3-5 Joer / ans
15:00 – 16:00 Kampfsport 2 / sport de combat 2
Hal Basket Wisestrooss
4-6 Joer / ans
16:00 – 16:45 Kampfsport 3 / sport de combat 3
Hal Basket Wisestrooss 4-6 Joer / ans
15:00 – 16:15 Multisport 2
Hal Omnisports Krounebierg
7-12 Joer / ans
16:15 – 17:30
Spill a Sport 2
Hal Omnisports Krounebierg
6-8 Joer / ans
16:00 – 17:00 Turnen 1 / gymnastique 1
Hal Lycée LCD Mersch
5-6 Joer / ans
17:00 – 18:15
Turnen 2 / gymnastique 2
Hal Lycée LCD Mersch
7-12 Joer / ans
Freides / Vendredi
16:00 – 17:30 Spill a Sport 2 (+MR Nic Welter
Festsall Nic Welter
6-8 Joer / ans (cycle 2)
16:00 – 17:00 Airtramp 4
MR Nic Welter
4-6 Joer / ans
17:00 – 17:45 Airtramp 5
MR Nic Welter
4-6 Joer / ans
Samschdes / Samedi
10:00 – 11:00 Basket/Fussball/Handball
Hal Basket Wisestrooss
4-5 Joer / ans
11:00 – 12:00 Basket/Fussball/Handball
Hal Basket Wisestrooss
6-7 Joer / ans