Summeraktivitéiten an Ofschlossfest 2016

Vum 18. bis den 29. Juli hate mir zesummen mat der Maison Relais Krounebierg d’Summeraktivitéiten organiséiert. Dest Joer hate mir Rekordzuelen, vir verschidden Deeg waren iwwer 140 Kanner ugemellt. Dovir ginn et och vun den Aktivitéiten kaum Fotoen, et war einfach keng Zait… 😉

Mam Ofschlossfest sinn d’Summeraktivitéiten a glaichzaiteg och d’Schouljoer 2015/16 op en Enn gang. Mir soen den Kanner, den Eltren an de Maison Relais’en villmols Merci vir daat flott Joer an die gudd Zesummenarbecht. Insgesamt haten dest Joer ronn 400 Kanner mindestens eemol bei Fit Kanner Miersch matgemach!

Daat ganz Fit Kanner Miersch Team seet Merci vir daat super Joer!