Kanner dei zu Miersch an der Schoul sin:

  • 80€ / Joer fir d’Aschreiwung vun 1 Kand
  • 120€ / Joer fir d’Aschreiwung vun 2 Kanner
  • 150€ / Joer fir d’Aschreiwung vun 3 Kanner

Kanner dei net zu Miersch an der Schoul sin:

  • 120€ / Joer fir d’Aschreiwung vun 1 Kand
  • 180€ / Joer fir d’Aschreiwung vun 2 Kanner
  • 220€ / Joer fir d’Aschreiwung vun 3 Kanner

50€ pro Kand fir d’Aschreiwung no der Fuesvakanz
D’Cotisatioun ass gülteg fir e ganzt Schouljoer. Domatt kann een sech an mei wei engem Kuer unmellen.

Cotisatioun:
D’Aschreiwung ass gelteg soubal d’Cotisatioun ob den Konto vun  « FIT KANNER MIERSCH a.s.b.l .» iwwerwisen gouf :
LU12 0030 8732 0949  0000 (BGLLLULL)
Beim Virement w.e.g. uginn: “Cotisatioun FIT KANNER MIERSCH” an den Numm an Virnum vum Kand.