10 Joer Fit Kanner Miersch!

  • news
10 Joer Fit Kanner Miersch! Fit Kanner Miersch a fêté son 10e anniversaire! Nous remercions tout un chacun qui été présent. Un grand merci au Club de Tennis de Table Reckange/Mersch, aux parents...

Continue reading

Fit Kanner Miersch feier 10 Joer!

  • news
Kommt lanscht a verbrengt matt der ganzer Famill e sportleche Nomëtteg!Ab 14:00 Auer kennen Grouss a Kleng zesummen verschidden sportlech Atelieren ausprobéieren! Jiddereen ass Wëllkomm!Um 16:00 Auer...

Continue reading

Copyright Fit Kanner Miersch

Web Design by media4all.lu